Deng Jianjin: Sitruunahormonit – Lemon Hormones 21.12. – 30.12.2021

Galleria Kookos 21.12. – 30.12.2021
DENG JIANJIN
Sitruunahormonit – Lemon Hormones
 
Kiinan nykytaiteen kirkkaimpiin tähtiin kuuluvan Deng Jianjinin teoksia on esillä jo kolmatta kertaa Galleria Kookoksessa, nyt hänen soolonäyttelyssään Sitruunahormonit. Näyttely esittelee Deng Jianjinin teoksia ajalta 2000-2021, mukana öljyvärimaalauksia ja serigrafiateoksia.
Guangzhou Academy of Fine Arts -akatemian professorina toimivan Deng Jianjinin mittava kansainvälinen näyttelytoiminta ulottuu usealle mantereelle. Euroopassa hänen teoksensa ovat olleet esillä mm. Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Englannissa, sekä Pohjoismaista Ruotsissa ja Suomessa.
Sitruunahormonit-näyttelyn teokset nostavat esille erityisesti lähihistoriamme aikana tapahtuneita muutoksia ja niiden seurauksia koko kulttuurille, sekä siinä kasvaneille ja eläville ihmisille. Olemisen ulottuvuuksien, mukaanlukien seksuaalisuuden ja muiden inhimillisen elämän muotojen, voi nähdä vertautuvan yhteiskunnan rakenteisiin ja niiden muutoksiin valtahierarkioiden mutkikkaissa ja väkivaltaisissakin dramaturgioissa.
Teosten näennäisesti fragmentoituneessa todellisuudessa nousee esiin ilmiöitä, jotka ovat vahvasti vaikuttamassa ihmiskunnan ja myös yksilön inhimillisiin arvoperustoihin, esiintyen myös kulttuuristen ja yhteiskunnallisten koneistojen toiminnan allegorioina. Sitruunahormonit vie pintaa syvemmälle helppojen valintojen ohi.
Deng JianJinin taiteen kuvakielessä sukupuolten rooleilla tai niiden välisillä jännitteillä on ilmaisussa erityisen keskeinen osa. Tapahtumilla on usein vakiohahmot, jotka tarjoavat samaistumisen mahdollisuuden. Teosten tapahtumamaailma saa katsojan peilaamaan asioita, joita ei aina edes uskaltaisi kohdata. Deng Jianjin nostaa rohkeasti esiin rajujakin yhteyksiä ja hämmentää vaikutusta pehmeällä värimaailmalla, joka joko etäännyttää tai osin alleviivaa vahvaa kerrontaa.
Sitruunahormonit on kiinnostava näyttelykokonaisuus, jossa riittää pohdittavaa Deng Jianjinin virtuoosimaisen osaamisen ohella.
 
Avajaiset 20.12.2021 klo 18-20
 
21.12. – 30.12.2021
Avoinna sopimuksen mukaan
 
Tervetuloa!
 
*****
 
The works of Deng Jianjin, one of the brightest stars of Chinese contemporary art, are on display already for the third time at Gallery Kookos, now in his solo exhibition Lemon Hormones. The exhibition presents Deng Jianjin’s works from 2000-2021, included are oil paintings and serigrafics.
A professor at the Guangzhou Academy of Fine Arts, Deng Jianjin’s extensive international exhibition activities span several continents. In Europe, his works have been exhibited in Germany, France, Italy, England, and from the Nordic countries in Sweden and Finland.
The works in the Lemon Hormones exhibition particulary highlight the changes that have taken place in recent history and their consequences for the culture as a whole, and for the people beings who have grown up and are living in it. The dimensions of being, including sexuality and other forms of the human life, can be seen as metaphors to the structures of society and their changes in the complex and even violent dramaturgies of the hierarchies of power. In the seemingly fragmented reality of the works, phenomena emerge that are strongly influencing the human value foundations and also of the individual, acting also as allegories of the operations of cultural and social machinery. Lemon Hormones cuts deeper than the surface, past the easy choices.
In the imaginary language of Deng Jianjin’s art, the roles of the genders or the tensions between them are particularly important in the expression. The individuals presented often have standard characters that provide an opportunity of identification. The events depicted in the works make the viewer mirror things that one would not always dare to encounter. Deng Jianjin boldly highlights even the harshest connections and then confuses the effect with a soft color palette that either distances or partially underscores the strong narrative.
Lemon Hormones is an interesting exhibition that gives plenty to think about, even aside of Deng Jianjin’s virtuoso art.
Opening ceremony 20.12.2021 klo 18-20
21.12. – 30.12.2021
Exhibition open by appointment
 
Text by Curator Mari Blomroos-Heininen
Welcome!
 
****
邓箭今
《柠檬荷尔蒙》
邓箭今是中国当代艺术最耀眼的先锋之一。他的个展《柠檬荷尔蒙》正在我们Galleria Kookos库克斯画廊展出。 展览呈现了他在2000年至2021年间创作的作品,包括油画和丝网版画。
广州美术学院教授邓箭今的国际展览活动遍及几大洲。 在欧洲,他的作品曾在德国、法国、意大利、英国以及北欧国家瑞典和芬兰展出。
《柠檬荷尔蒙》展览中的作品特别突出了我们当代历史上发生的变化以及它对整个文化和人们生活的影响。存在的维度包括性和其他形式的人类活动,可以被隐喻为社会结构及其在权力等级复杂甚至暴力的戏剧中的变化。在作品看似支离破碎的现实中,出现了强烈影响人类价值基础和个人价值观的现象,同时也是文化和社会机器运作的寓言。《柠檬荷尔蒙》的意义深刻并不停留于表面。
在邓箭今的艺术想象语言中,性别的角色或性别之间的紧张关系在表现中尤为重要。事件中的固定角色通常是可识别的。所描绘的世界让观众可以照见自己永远不敢面对的东西。邓箭今大胆地突出了激烈的冲突,并将效果与柔和的色彩混淆,要么拉开距离,要么部分强调叙事。
《柠檬荷尔蒙》是一个很有趣的展览,即使不考虑邓箭今的精湛艺术,也让人有许多思考。
 
开幕式 2021年12月20号 6至8点
展览时间2021年12月21号至30号