Reijo Perko´s solo exhibition, Tuulen Tuomaa – Done With The Wind, 23.10. -10.11.2019

Tuulen Tuomaa – Done With The Wind
REIJO PERKO

Arkkitehtuurin ja taiteen liitto, luonnon ja ihmisen rakentaman ympäristön vuorovaikutus, sekä harmonia, ovat näyttävän uran luoneen arkkitehti Reijo Perkon elämäntyön tavoitteita. Reijo Perkon tavoitteena on ollut myös sisällyttää arkkitehtuuriin aikansa tekniikalla toteutettuja ympäristöteoksia ja koristeluja, yhdistäen arkkitehtuurin ja kuvataiteen kulttuuriseen jatkumoon. Nämä ovat olleet päämääriä, joiden eteen hän on tehnyt työtä koko uransa ajan.

Reijo Perko on saanut laajasti tunnustusta ja mediahuomiota uraauurtavasta työstään sekä koti-, että ulkomailla. Hänen lukuisat julkiset teoksensa ovat myös saaneet runsaasti huomiota julkisuudessa.

Luonnonvoimien ympäristöön vaikuttavat ilmiöt ovat keskeisessä roolissa Reijo Perkon yksityisnäyttelyssä Galleria Kookoksessa. Näyttelyssään Perko kunnioittaa taiteilijana luonnon kauneutta, auttamalla näkemään myös tuulen, jään ja muut luonnon arkkitehtuurin taiteena. Voisi sanoa Tuulen ja muiden luonnonvoimien olevan Reijo Perkon assistentteja – tai päinvastoin.

Yllättävässä ja oivaltavassa näyttelyssä havainnollistuu moni ohikuljettu ja huomaamaton ilmiö, jotka Reijo Perko nostaa syvällisellä lähestymistavalla ja kehittämillään tekniikoilla muidenkin nähtäväksi.

Reijo Perko: “Tuuli sisältää energiaa, tuuli sisältää visuaalista energiaa, tuuli luo kauneutta. Tuulen visuaalista energiaa ja tuulen kauneutta voidaan hyödyntää taiteen välineenä.”

***

The union of architecture and art, the interaction of nature and man-made environment, as well as harmony, are the lifelong goals of architect Reijo Perko, who has created an impressive career. Reijo Perko’s goal has also been to incorporate environmental works and decorations of his time into the architecture, combining architecture and visual arts with a cultural continuum. These have been the goals for which he has worked throughout his career.

Reijo Perko has received wide recognition and media attention for his pioneering work both in Finland and abroad. His numerous public works have also received considerable publicity.

Phenomena affecting the natural environment play a central role in Reijo Perko’s solo exhibition at Galleria Kookos. In his exhibition, Perko, as an artist, respects the beauty of nature, helping to see the wind, ice and others as an art of natural architecture. One could say that the wind and other forces of nature are assistants to Reijo Perko – or vice versa.

The surprising and insightful exhibition illustrates the many passing and unnoticeable phenomena that Reijo Perko brings with his in-depth approach and the techniques he has developed for others to see.

Reijo Perko: “The wind contains energy, the wind contains visual energy, the wind creates beauty. The visual energy of the wind and the beauty of the wind can be used as an art tool. ”

***

建筑与艺术的结合,自然与人造环境的相互作用以及和谐是建筑师Reijo Perko的终生目标,他创造了令人印象深刻的职业生涯。 Reijo Perko的目标还在于将他当时的环境作品和装饰融入建筑中,将建筑和视觉艺术与文化连续性相结合。这些都是他整个职业生涯中一直致力的目标。

Reijo Perko的开拓性工作在国内外受到广泛认可和媒体关注。他的众多公共作品也受到了广泛关注。

Reijo Perko在Galleria Kookos画廊的个展中以影响自然环境的现象为主题。作为艺术家的他尊重自然之美,将风,冰和其他事物视为自然建筑艺术。可以说风和其他自然力量是Reijo Perko的助手,反之他亦是它们的传播者。

令人惊讶且富有洞察力的展览展示了Reijo Perko的深入研究和他开发的技法所带来的许多过去而又不为人知的现象。

Reijo Perko:“风包含能量,风包含视觉能量,风创造美丽。风的视觉能量和风的美丽可以用作一种艺术工具。”

Avajaiset 22.10. 2019. klo 18-20.
Opening cermony 22.10. 2019. 6-8 pm.
开幕式 2019.10.22, 晚上6至8点。

Näyttelyn avaa Ministeri Lauri Tarasti.
The exhibition was opened by Minister Lauri Tarasti.
展览将由部长劳里·塔拉斯蒂(Lauri Tarasti)开幕。

Thank you very much also for the visiting of the Head of consular section Mr. Ma Jun and Frist Secretary Mrs. Xie Yue of Chinese Embassy.
感谢中国驻芬兰大使馆马骏主任,一等秘书谢约和各位尊贵的嘉宾的出席。

www.reijoperko.fi